Bing Xiang

Biography:

Bing Xiang is Professor of Accounting, and Dean, Cheung Kong Graduate School of Business, Beijing.